SEMINÁR Peniaze a emócie

Záväzná prihláška:

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a predpisov týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a použitím nasledujúcich osobných údajov v zmysle platných podmienok ochrany osobných údajov:
Fotografie vyhotovené počas seminára pre účely propagácie tohto seminára spolu s ich zverejnením na webovom sídle prevádzkovateľa vrátane propagačných materiálov
Vyjadrujem svoj súhlas s mailovým zasielaním newslettra a oznamov týkajúcich sa seminárov organizovaných usporiadateľom. Zároveň vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (mail, meno, priezvisko) pre tento účel v zmysle práv dotknutej osoby zverejnených na webovom sídle organizátora. Som si vedomý svojich práv ochrany osobných údajov a zároveň možnosti odvolania tohto súhlasu.

Súhlas sa udeľuje na obdobie dvoch rokov; súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej alebo mailovej žiadosti na adresu občianskeho združenia.

Informácie o právach dotknutej osoby podľa hore uvedeného zákona o ochrane osobných údajov sú dostupné na webovom sídle www.intuitivnapedagogika.sk.


Spôsob úhrady:

Na základe obdržania prihlášky Vám zašleme emailom faktúru. Účastnícky poplatok za seminár je potrebné uhradiť do 3 pracovných dní od obdržania faktúry. Ako Variabilný symbol uveďte číslo faktúry, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka. Po obdržaní fakturovanej platby Vám zašleme potvrdenie o prijatí prihlášky.

Stornovacie podmienky:

V prípade, že sa účastník na seminári nezúčastní bez ohľadu na dôvod, účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že zaplatený poplatok za seminár sa účastníkovi nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže podujatia zúčastniť náhradník. Je však potrebné o tejto zmene vopred písomne informovať usporiadateľa na lkgastanko@gmail.com. Registrácia na seminári bude prebiehať na základe databázy zaregistrovaných účastníkov.

Obedy:

O možnostiach stravovania Vám zašleme neskôr ďalšie informácie.

Miesto konania:

Lesný klub Gaštanko O.Z., ul. Knižkova dolina, Bratislava - Rača (prvá chata nad Amfiteátrom po pravej ruke) www.lesnyklubgastanko.sk

Iné:

V prípade zrušenia seminára usporiadateľ písomne vopred oznámi účastníkovi náhradný termín konania seminára, alebo spôsob vrátenia účastníckeho poplatku. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na drobné zmeny v harmonograme. Seminár bude začínať o 17:30 hod v piatok a končiť o 16:00 hod. v nedeľu. Presný harmonogram Vám bude zaslaný v informáciách pre účastníkov pred samotným seminárom.

Účastníci seminára súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu, zničenie alebo odcudzenie akéhokoľvek majetku účastníkov.

Počas seminára je možné ubytovať sa v priestoroch Lesného klubu Gaštanko, je potrebné priniesť si karimatku a spacák. V prípadne záujmu o ubytovanie kontaktuje prosím organizátorov na adrese: lkgastanko@gmail.com

Na seminári môžu fotografovať, nahrávať na video alebo vyhotovovať iný záznam iba osoby určené usporiadateľom.