SEMINÁR intuitívnej pedagogiky s Dietrom Schwartzom

Záväzná prihláška:

Na seminár intuitívnej pedagogiky sa po termíne 19.11.2018 už nie je možné prihlásiť...

Spôsob úhrady:

Na základe obdržania prihlášky Vám zašleme emailom faktúru. Účastnícky poplatok za seminár je potrebné uhradiť do 3 pracovných dní od obdržania faktúry. Ako Variabilný symbol uveďte číslo faktúry, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka. Po obdržaní fakturovanej platby Vám zašleme potvrdenie o prijatí prihlášky.

Stornovacie podmienky:

V prípade, že sa účastník na seminári nezúčastní bez ohľadu na dôvod, účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že zaplatený poplatok za seminár sa účastníkovi nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže podujatia zúčastniť náhradník. Je však potrebné o tejto zmene vopred písomne informovať usporiadateľa na info@intuitivnapedagogika.sk. Registrácia na seminári bude prebiehať na základe databázy zaregistrovaných účastníkov.

Obedy:

O možnostiach stravovania Vám zašleme neskôr ďalšie informácie.

Miesto konania:

Seminár sa bude konať v priestoroch Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 7, 831 04 Bratislava. Parkovanie je zabezpečené priamo v areáli.

Iné:

V prípade zrušenia seminára usporiadateľ písomne vopred oznámi účastníkovi náhradný termín konania seminára, alebo spôsob vrátenia účastníckeho poplatku. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na drobné zmeny v harmonograme. Seminár začína v piatok o 17:30 h a končí o 20:30 h. V sobotu bude trvanie seminára ráno od 9:00 h do 21:00 h večer. V nedeľu od 9:00 h do 14:00 h. Presný harmonogram Vám bude zaslaný vopred emailom.

Účastníci seminára súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu, zničenie alebo odcudzenie akéhokoľvek majetku účastníkov.

Ak máte záujem o informácie o možnostiach ubytovania, kontaktujte prosím: info@intuitivnapedagogika.sk.

Na seminári môžu fotografovať, nahrávať na video alebo vyhotovovať iný záznam iba osoby určené usporiadateľom.

Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Usporiadateľ sa zaväzuje prijatú prihlášku potvrdiť alebo odmietnuť bez zbytočného odkladu po jej obdržaní.